آیا ورزشکاران بیشتر عمر می کنند؟

آیا ورزشکاران بیشتر عمر می کنند؟